روحانی نمی‌خواهد درباره برجام به شکست اعتراف کند // مجمع حیدریون زنجان

روحانی نمی‌خواهد درباره برجام به شکست اعتراف کند – مشرق نیوزدرباره حیدریون

یک دیدگاه ارسال کنید